Adwokat Rafał Król

Ukończył jednolite studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na kierunku Prawo, broniąc pracę magisterską, pod tytułem „Odpowiedzialność zawodowa lekarzy na tle odpowiedzialności karnej", napisaną pod kierunkiem naukowym dr hab. prof. UJ Piotra Kardasa, w Katedrze Prawa Karnego.

Absolwent międzywydziałowych studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Nauk Ekonomicznych, Wydziale Zarządzania w zakresie Prawa, Ekonomii i Zarządzania w Działalności Gospodarczej.

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie od 2010 roku. Odbył aplikację adwokacką prowadzoną przez Krakowską Izbę Adwokacką, pod osobistym patronatem Adwokata Władysława Chowańca, zakończoną egzaminem adwokackim i uzyskaniem wpisu na listę adwokatów.

Istotne miejsce w jego praktyce zawodowej zajmuje prawo karne, prawo wykroczeń oraz prawo wykonawcze. Reprezentuje Klientów na wszystkich etapach postępowania karnego, w tym przed Policją, Prakuraturą oraz Sądem. Specjalizuje się ponadto w prawie sportowym i postępowaniu administracyjnym. Przy tym dysponuje doświadczeniem w procesie cywilnym i w sprawach rodzinno-opiekuńczych, w tym w szczególności w dobrach osobistych, zapłatach, rozwodach, alimentach, kontaktach, władzy rodzicielskiej oraz w innych postępowaniach dotyczących małoletnich dzieci.

Członek Organu Prawnego Polskiego Związku Snowboardu i Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Snowboardu. Był konsultantem związkowym w przedmiocie, tworzenia aktów wewnętrznych podmiotów sportowych, jak również uczestniczył w posiedzeniach sportowych w Sejmie RP, w Ministerstwie Sportu i Turystyki RP oraz Polskim Komitecie Olimpijskim.

Ponadto od stycznia 2016 roku świadczy pomoc prawną w ramach programu nieodpłatnej pomocy prawnej, w punkcie w Rabie Wyżnej oraz Rabce – Zdrój.

Włada językiem angielskim. Abiturient Immaculate Conception Catholic High School Warren Michigan U.S.A.