Honorarium

Honorarium w Kancelarii Adwokackiej ustalane jest indywidualnie podczas spotkania z Klientem, a jego wysokość jest uzależniona między innymi od rodzaju zlecenia, stopnia jego skomplikowania, ilości dostarczonych przez Klienta materiałów, przewidywanego nakładu pracy, wartości przedmiotu sprawy. Kancelaria Adwokacka ponadto stosuje elastyczną politykę rozliczeń z Klientami. Wynagrodzenie może mieć formę ryczałtową, może być ustalone w oparciu o stawki godzinowe, zaś w przypadku niektórych spraw Kancelaria Adwokacka może umówić się z Klientem na wynagrodzenie, którego istotnym elementem będzie premia za sukces. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia także honorarium na raty.

Honorarium ryczałtowe:

Jest to określona z góry konkretna kwota wynagrodzenia, w ramach której następuje realizacja ustalonego z Klientem zlecenia w postaci np. reprezentacji przed sądem lub urzędem w określonej sprawie, sporządzenia pisma procesowego lub jego projektu.

Honorarium według stawek godzinowych:

Wysokość wynagrodzenia uzależniona od ilości czasu poświęconego na rzecz Klienta oraz przyjętej stawki za jedną godzinę pracy adwokata. Ostateczna wysokość jest ustalana po realizacji zlecenia albo upływie przyjętego okresu rozliczeniowego na podstawie szczegółowego zestawienia czynności, czasu poświęconego na ich wykonanie oraz ustalonej stawki godzinowej.

Honorarium z premią za sukces:

W niektórych sprawach, ze względu na ich charakter ustalone z Klientem honorarium może składać się z dwóch elementów: wynagrodzenia podstawowego, najczęściej ryczałtowego; wynagrodzenia dodatkowego, uzależnionego od wyniku postępowania. Istotnym elementem opisanego systemu rozliczeń jest wynik postępowania, od którego uzależnione jest istnienie wynagrodzenia dodatkowego tzw. premii za sukces oraz jej wysokość.

Honorarium nie obejmuje opłat sądowych, kancelaryjnych i skarbowych, a także kosztów dodatkowych np. kosztów tłumaczenia dokumentów sporządzonych w językach obcych przez tłumaczy przysięgłych, wydania urzędowych odpisów i zaświadczeń.

W niektórych rodzajach spraw obowiązujące przepisy prawa przewidują możliwość uzyskania od przeciwnika zwrotu poniesionych kosztów adwokackich, w związku z zasadą odpowiedzialności strony przegrywającej sprawę za koszty postępowania, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.