Zakres usług

Świadczenie pomocy prawnej przez Kancelarię Adwokacką odbywa się między innymi dla Klientów będących osobami fizycznymi, jak również osobami prawnymi:

 • reprezentację Klienta w oparciu o udzielone pełnomocnictwo;
 • opracowywanie treści pism procesowych w tym w szczególności pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji, skarg i odwołań;
 • ustne porady prawne;
 • pisemne opinie prawne oraz analizy.

Reprezentacja Klienta obejmuje postępowania przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, jak również postępowania przed sądami polubownymi i arbitrażowymi, w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym.

W ramach oferowanych usług Kancelaria Adwokacka współpracuje z:

 • notariuszem;
 • geodetą;
 • architektem;
 • specjalista do spraw ochrony środowiska;
 • tłumaczem przysięgłym;
 • rzeczoznawcą majątkowym.

Podstawowe obszary działalności Kancelarii Adwokackiej to:

Prawo cywilne:

 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości oraz uwłaszczenie;
 • sprawy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości, w tym ustanowienie lub zasiedzenie służebności, wygaśnięcie służebności, zmiana treści służebności;
 • sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości, podział nieruchomości do użytkowania oraz dopuszczenie do współposiadania;
 • sprawy z zakresu ochrony własności i posiadania;
 • reprezentacja w postępowaniu wieczysto księgowym;
 • stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zapłatę zachowku, wykonanie zapisu;
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych;
 • postępowania o ubezwłasnowolnienie;
 • sprawy o eksmisję;
 • sprawy o zapłatę;
 • sprawy o zapłatę odszkodowanie oraz zadośćuczynienia;
 • sprawy dotyczące umów, dochodzenie roszczeń z tytułu umów; przygotowywanie i opiniowanie umów, dochodzenie roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia;
 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy;
 • zaskarżanie czynności komornika;
 • prowadzenie negocjacji na etapie przedsądowym.

Prawo rodzinne:

 • reprezentacja w postępowaniu o rozwód, separację i unieważnienie małżeństwa;
 • przygotowanie i opiniowanie majątkowych umów małżeńskich;
 • sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej;
 • sprawy o podział majątku dorobkowego małżonków;
 • sprawy pomiędzy rodzicami i dziećmi w tym uregulowanie kontaktów;
 • sprawy o alimenty;
 • przysposobienie;
 • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka;
 • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka.

Prawo karne, prawo wykroczeń, prawo karne wykonawcze:

 • obrona oskarżonego na wszystkich etapach postępowania karnego, w tym w szczególności w sprawach: przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko wolności, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przeciwko rodzinie i opiece, przeciwko czci i nietykalności cielesnej, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu;
 • obrona obwinionego na wszystkich etapach postępowania w sprawach o wykroczenia, w tym w szczególności w sprawach: przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, przeciwko osobie, przeciwko mieniu, przeciwko obyczajności publicznej;
 • reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, w tym występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub pełnomocnika oskarżyciela prywatnego;
 • sprawy w przedmiocie dozoru elektronicznego, odroczenia odbywania kary.

Prawo pracy:

 • sprawy o ustalenie stosunku pracy;
 • sprawy o przywrócenie do pracy;
 • sprawy dotyczące roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy;
 • sprawy o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy;
 • sprawy dotyczące zakazu konkurencji;
 • sprawy o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy;
 • zakaz konkurencji, w tym przygotowanie i opiniowanie umów;
 • sprawy o dyskryminację i mobbing;
 • obowiązki pracodawców i pracowników.

Prawo administracyjne:

 • reprezentacja przed urzędami, organami administracji publicznej oraz organami samorządu terytorialnego, w tym również przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi;
 • reprezentacja przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Prawo sportowe:

 • konstruowanie i wprowadzanie do obrotu prawnego aktów wewnętrznych podmiotów sportowych;
 • sprawy dotyczące aktów prawnych w tym statutów, sprawy dotyczące umów, z podmiotami sportowymi, dochodzenie roszczeń z tytułu umów; przygotowywanie i opiniowanie umów;
 • realizacja długo i krótkoterminowych umów ze sponsorami, zawieranie umów, w szczególności ze sportowcami, trenerami, menedżerami, sponsorami i działaczami sportowymi;
 • obsługę w zakresie naruszenia dóbr osobistych podmiotów sportowych,
 • rozwiązywanie sporów, w szczególności prowadzenie mediacji, zaskarżanie rozstrzygnięć dyscyplinarnych lub licencyjnych, prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych jak również postępowań arbitrażowych w zakresie sporów sportowych, a także związanych z nimi postępowań postarbitrażowych.

Prawo gospodarcze:

 • stała i kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych w zakresie ich bieżącej działalności gospodarczej w siedzibie podmiotu lub poza nią w uzgodnionym czasie i terminie, w celu bezpieczeństwa obrotu prawnego podmiotu, jak również obsługa prawna doraźna w sytuacji wystąpienia problemu prawnego, w tym prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych, jak również postępowań arbitrażowych, a także związanych z nimi postępowań postarbitrażowych.